O váš dům či byt se postaráme po všech stránkách

Nabízíme komplexní správu nemovitostí od účetnictví přes nájemní smlouvy až po revize. Máme zkušenosti, potřebnou praxi a rádi vám poradíme.

Náš záběr je opravdu široký a pro klienty zajišťujeme právní úkony související s nájmem, vyúčtováním služeb, evidencí nájemníků, vyřizujeme daňové přiznání a mnoho dalších. Věnovat se vám budou prvotřídní specialisté v daném oboru a vy si můžete být jisti, že se o vaši nemovitost budou starat ti správní lidé.

Provozní správa

Zajišťujeme plynulý provoz budov, úklid, ostrahu, evidenci nájemců a veškerý provozní management.

Vyúčtování
 • Předpis a kontrola plateb nájemného, plateb do fondu údržby a oprav, úhrad za plnění poskytované s užíváním bytů a nebytových prostor, včetně měsíčního předpisu záloh na služby,
 • provádění vyúčtování vody, tepla, TUV, osvětlení, výtahů, odvozu odpadu, úklidu a ostatních služeb na jednotlivé nájemce či jiné odběratele dle platných předpisů,
 • zajištění vyplácení vyúčtovaných přeplatků a také vymáhání nedoplatků z vyúčtování plynoucích.
Sledování platební kázně

Vymáhání dlužného nájemného včetně příslušenství (vedení přehledu neplatičů, upomínky, platební rozkazy, vedení soudních procesů), jakož i náhrad škod na spravovaném majetku jménem vlastníků.

Evidence dokumentace domu
 • Archivace dokumentace vlastníka nemovitosti po dobu správy,
 • vedení a archivace majetkoprávní a stavebně technických dokumentací spravovaných nemovitostí,
 • vedení a archivace veškerých podkladů, dokumentující nájemní a jiné vztahy k spravovaným nemovitostem nebo jejich částem,
 • zajištění dodávek služeb spojených s užíváním budov, bytů a nebytových prostor, el. energie, plynu, vody, tepla, TUV, odvozu odpadu, apod.,
 • zajišťování dodávky TV signálu prostřednictvím STA,
 • evidence počtu osob pro vyúčtování služeb tak jak jsou hlášeny vlastníkem jednotky,
 • vedení evidence technického stavu domu, jednotlivých bytů, aktualizace technické dokumentace,
 • evidence plateb spojených se správou a provozem nemovitostí,
 • evidence korespondence,
 • tisk změnového evidenčního listu,
 • měsíční přehled plateb a dlužníků, dle požadavku vystavení upomínky.
Evidence nájemců
 • Vedení evidence nájemců bytů, nebytových prostor a objektů, příp. uživatelů provozních jednotek,
 • vyhotovení a zpracování nájemních a podnájemních smluv dle pokynů vlastníka.
Nezávislý statutární člen
 • Zajištění funkce nezávislého člena statutárního orgánu,
 • vhodné při trvajících sporech mezi majiteli bytů a v případech důležitých rozhodnutí.
Výměra bytu

Zajištění odborného zaměření bytových jednotek nutného pro správnou evidenci.

Výběrová řízení

Zajištění organizace výběrového řízení v případech dodavatelských prací.

Ekonomická správa

Poskytujeme účetní a ekonomické úkony spjaté se správou nemovitostí, vedeme účetnictví a mzdovou agendu.

Účetnictví

Vedení kompletního účetnictví pro spravované objekty a právnické osoby, dle platného zákona, vyhlášek a předpisů. Předkládání vyúčtování nákladů spojených s provozem a údržbou nemovitostí formou pravidelné uzávěrky a 1x ročně předkládání rozvahy o výši a účelu užití prostředků na provoz, údržbu a investice, činnost správce, právní zastoupení a úhrada ostatních souvisejících nákladů o výnosech z nájemného.

 • Příjem, kontrola, zajištění plateb a evidence všech účetních dokladů souvisejících s poskytovanými službami a spravovanou nemovitostí, vše v součinnosti s vlastníkem,
 • kontrola a úhrada dodavatelských faktur, věcná správnost, náležitosti dle zákona, sjednaná cena,
 • zpracování příkazu k úhradě do banky,
 • evidence pohledávek a závazků, vedení knihy došlých faktur a knihy vydaných faktur,
 • evidence měsíčních plateb,
 • evidence příjmů a výdajů z pokladny - vedení pokladní knihy,
 • evidence měsíčních plateb přes inkasní středisko a banku,
 • úprava předpisů v případě změny,
 • zúčtování pohledávek a záloh od jednotlivých vlastníků,
 • zpracování bankovních účtů,
 • vedení mzdové agendy v případě, že existuje zaměstnanecký poměr,
 • vedení evidence hmotného a nehmotného majetku,
 • vypracování podkladů pro daňová přiznání,
 • zpracování přiznání daně z nemovitosti,
 • zpracování statistických výkazů,
 • zpracování podkladů pro úvěr,
 • vystavování objednávek dle požadavků vlastníků.
Daňová přiznání

Zajistíme vypracování daňového přiznání i jeho následné podání na příslušný úřad v řádném termínu.

Ekonomický management

Analýza minulých období a prognóza o předpokládaných příjmech, výdajích, výnosech, nákladech v následujícím období, optimalizace nákladů a výnosů.

Úspora nákladů

Optimalizace nákladů vydávaných bytovými jednotkami na energie, pojištění, účetnictví a správu.

Právní správa

Řešíme právní stránku spojenou s nemovitostmi, navrhujeme nájemní i pojistné smlouvy a poradíme vám s financováním.

Právní služby
 • Zajištění vypracování právních dokumentů v souladu s platnou legislativou,
 • zajištění právní porady související s vymáháním dluhů za vlastníky na úhradách do fondu oprav a za služby,
 • smluvní zajištění vymáhání dluhů,
 • zajištění dohody na splátkách, přípravy žalob,
 • zajištění vypracování nájemní smlouvy a smlouvy o užívání bytu a nebytových prostor,
 • zajištění vypracování smlouvy o věcných břemenech,
 • zajištění předkládání návrhů na výpověď nájmu z bytu, nebytových prostor, provozních jednotek a pozemků, nastanou-li důvody uvedené v nájemní smlouvě, nebo vyplývající ze zákona,
 • podávání návrhů na vklady a zápisy do katastrů nemovitostí,
 • zajišťování pronájmů, podnájmů bytů, nebytových prostor, provozních jednotek a garáží,
 • zajištění prodeje domu, bytu, nebytových prostor i pozemků,
 • zajištění odhadu nemovitosti pro účely příslušného finančního úřadu,
 • odborné konzultace o investičních příležitostech spravované nemovitosti.
Privatizace (BD/SVJ)
 • Vypracování prohlášení vlastníka jednotek a podání na katastr nemovitostí,
 • vyhotovení smluv o převodu a podání na katastr nemovitostí,
 • založení společenství vlastníků jednotek a nastavení parametrů provozu,
 • zpracování návrhu stanov SVJ, BD a dalších podkladů potřebných pro Obchodní rejstřík,
 • schválení všech podkladů na členské schůzi družstva,
 • organizace ustavujícího shromáždění vlastníků za účasti notáře.
Pojištění
 • Bytový dům a bytová jednotka,
 • technické budovy,
 • garáže,
 • majetek bytového domu, hasičské přístroje, technické zázemí,
 • movité věci bytových jednotek,
 • výkon vlastnictví k bytovému domu,
 • provozu zařízení tohoto bytového domu,
 • svépomocné provádění drobných stavebních prací,
 • výpomoc jiných osob při stavebních pracích,
 • náklady léčení vynaložené zdravotní pojišťovnou, úhrada dávek nemocenského pojištění,
 • odpovědnost statutárního orgánu,
 • ostatní.
Hypotéky, úvěry
 • Zajištění hypoték/úvěrů,
 • konsolidace úvěrů a výběr vhodné banky s optimálním úrokem,
 • refinancování úvěrů,
 • snížení nákladů na bankovní produkty a zhodnocování financí.
Financování
 • Úvěry na koupě nemovitostí, rekonstrukce, revitalizace, nové investice,
 • refinancování stávajících úvěrů.

Technická správa

Provádíme služby zaměřené na stavební a technické činnosti, vedení technické evidence budov, bezpečnostní prohlídky, revize nebo opravy.

Revize
 • Zajištění předepsaných revizí, kontrol a zkoušek v řádných intervalech a následně včasné odstranění zjištěných závad dle příslušných prováděcích předpisů a ČSN (ČTN, ČTN EN),
 • zajištění revizí a údržby elektrorozvodů, hromosvodů, výtahů, STA, protipožární techniky, prádelen, hydrantů, hasicích přístrojů a jiných zařízení dle vyhlášek, norem a příslušných zákonů, vč. hygienických norem,
 • revize (zpracování plánu revizí, včetně zajištění sledování a fyzického provádění pravidelných prohlídek a testů),
 • zajištění revizí rozvodů plynu, plynových zařízení, ZTI a kanalizace s případným zajištěním pravidelné dezinsekce, desinfekce a deratizace.
Údržba
 • Správa odečtů energií a médií v bytech i nebytových prostorách včetně montáže a výměn poměrových měřidel na topných tělesech,
 • zabezpečení údržby a oprav domů, společných prostor, bytů a nebytových prostor,
 • udržování jednotlivých bytů a nebytových prostor ve stavu způsobilém k řádnému smluvnímu nebo obvyklému užívání,
 • zajištění nepřetržité havarijní služby.
Opravy a montáže
 • Pravidelná kontrola stavu nemovitosti,
 • roční vyhodnocení stavebně technického stavu svěřených nemovitostí a vypracování věcného plánu rozvoje, údržby a oprav, jehož součástí je návrh finančního plánu na pokrytí nákladů na opravy a údržbu,
 • zajištění a odstranění drobných oprav, poruch a údržby domů, bytů a nebytových prostor,
 • následná kontrola provedených oprav,
 • předkládání stanovisek majiteli nemovitosti k vyžádaným opravám v bytě ze strany nájemce,
 • zpracování návrhů nutných oprav jiných investic do předmětných objektů,
 • zajištění velkých rekonstrukcí, výstaveb či nástaveb,
 • zajišťujeme zpracování projektové dokumentace, statické posudky, odhady a následné odborné vyhodnocení stavu,
 • zajišťujeme výběrové řízení na stavební firmy, dodavatele a investory,
 • vedení dokumentace provedených oprav a sledování záručních dob,
 • spolupráce na případných reklamacích,
 • spolupráce případně zastoupení majitele nemovitosti v jednání se stavebními úřady ve věcech oprav nemovitosti,
 • zabezpečení vlastních oprav včetně organizování výběrových řízení na dodavatele prací.
Rekonstrukce

Spolupracujeme se spolehlivými společnostmi, jsme tedy schopni zajistit kvalitní provedení rozsáhlejších oprav a rekonstrukcí v nemovitostech.

Zabezpečení budov
 • Kamerové systémy,
 • montáž čipových vstupních dveří,
 • požární a zátopová čidla,
 • zabezpečovací systémy.

Nezávazná poptávka

Popište nám co potřebujete,
a my vám zašleme kalkulaci.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů. Více informací